پرتوسیر ایرانیان برگزارکننده انواع تورها داخلی و خارجی

تورهای زیارتی در کمترین زمان با خدماتی کامل و مترجم همراه در خدمت گروها و خانواده را در برنامه های خود داریم که شامل شهرهای (مشهد، قم، تهران، شیراز) میباشد.

انواع تورهای گروهی و خانوادگی در جنگل ، کوهستان ، دریا و دریاچه ها ارائه میگردد. همچنین تورهای کاملا ً فشرده برای کل مناطق شمال در کمترین وقت زمانی هم در نظر گرفته میشود.

شرکت پرتوسیر ایرانیان تورهای ورزشی برای باشگاه ها و مراکز ورزشی در تمامی رشته های ورزشی دارد و همچنین تخفیف خاصی برای ورزشکاران در نظر داریم.

شرکت پرتو سیر در زمینه اقتصادی تورهای مختلفی ارائه می دهد برای مدیران و کارکنان شرکت ها و همچنین قراردادهای اقتصادی و صادرات کالا به تمامی کشورها ارائه میدهیم.